AllNewz σημαινει ολη η αληθεια

Κλιματική Αλλαγή ή Οπλοποίηση Καιρού; – Όταν στην Ε.Ε. μιλούσαν για το HAARP (μέρος β’)

κατηγορία: AllNewz αποκλειστικό/HOT News/Εμπόλεμη Ζώνη

Μια που το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής “υπερθερμάνθηκε” αρκετά στη συνάντηση του Παρισιού από τους αρχηγούς των κρατών – μελών του ΟΗΕ και πολιτικές μαριονέτες της παγκόσμιας ελίτ, ας ρίξουμε μια ματιά για το ποιος πραγματικά ευθύνεται για το κλίμα

Είχαμε ξαναγράψει για τις αναφορές που “κάποτε” γίνονταν στην Ε.Ε. σχετικά με τη λειτουργία του HAARP και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μια έκθεση της Ε.Ε. ακόμα παλαιότερη, στις 14 Ιανουαρίου 1998, είναι άκρως αποκαλυπτική. Στο τέλος θα διαβάσετε και τα συμπεράσματα.

Εκθεση     
PDF 2505k WP 421k
14 Ιανουαρίου 1998
PE 227.710/τελ. A4-0005/99
σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική
Συντάκτης γνωμοδότησης: Ο κ. Olsson, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
(Διαδικασία “Hughes”)

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: η κ. Maj Britt Theorin
Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 1995, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε την πρόταση ψηφίσματος της κ. Rehn Rouva σχετικά με την πιθανή χρησιμοποίηση πόρων του στρατιωτικού τομέα για στρατηγικές στον τομέα του περιβάλλοντος (Β4-0551/95) στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών.
A. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Παράρτημα 1
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα αν δεν θέλετε να την διαβάσετε όλη:

A. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ψήφισμα σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της κ. Rehn Rouva σχετικά με την πιθανή χρησιμοποίηση πόρων του στρατιωτικού τομέα για στρατηγικές στον τομέα του περιβάλλοντος (B4-0551/95),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη των Ηνωμένων Εθνών “Charting potential uses of resources allocated to military activities for civilian endeavours to protect the environment”, (Ηνωμένα Έθνη Α46/364, 17 Σεπτεμβρίου 1991), […] (1)(2), […]

Α. διαπιστώνοντας ότι το τέλος του ψυχρού πολέμου επέφερε σημαντικότατες αλλαγές στην κατάσταση της ασφάλειας στον κόσμο και ότι η στρατιωτική εκτόνωση οδήγησε σε σημαντικό αφοπλισμό στο πλαίσιο του στρατιωτικού τομέα γενικότερα και των πυρηνικών όπλων ειδικότερα, αποδεσμεύοντας σημαντικούς στρατιωτικούς πόρους, […]

Ε. σημειώνοντας ότι η απειλή προς το περιβάλλον, τα ρεύματα των προσφύγων, οι εθνικές διαμάχες, η τρομοκρατία και το διεθνές οργανωμένο έγκλημα παρουσιάζουν νέες σοβαρές απειλές για την ασφάλεια και ότι η ικανότητα αντιμετώπισης των διαφόρων μορφών διαμαχών αυξάνει σε σημασία ταυτόχρονα με την αλλαγή της όψης της ασφάλειας; ότι η απειλή προς την ασφάλεια δεν είναι πάντα στρατιωτικής μορφής και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η χορήγηση πόρων που προορίζονται για το στρατιωτικό τομέα σε μη στρατιωτικούς σκοπούς,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γήινοι πόροι κατασπαταλούνται σαν να ήσαν ανεξάντλητοι, γεγονός που οδηγεί σε όλο και συχνότερες φυσικές και περιβαλλοντικές καταστροφές; ότι ανάλογα τοπικά και περιφερειακά οικολογικά προβλήματα μπορούν να επιφέρουν σημαντικές συνέπειες στις διεθνείς σχέσεις; εκφράζοντας τη λύπη του για το ότι οι πτυχές αυτές δεν ελήφθησαν πλήρως υπόψη στο πλαίσιο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής αλλά και της πολιτικής ασφάλειας των κρατών, […]

ΙΗ. σημειώνοντας ότι οι βραχυπρόθεσμες δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να εκτιμηθούν υπό το φως του μακροπρόθεσμου κόστους στην περίπτωση παραμέλησης λήψης μέτρων στο συγκεκριμένο τομέα; ότι υφίσταται αυξανόμενη ανάγκη για την ανάλυση κόστους – οφέλους των διαφόρων περιβαλλοντικών στρατηγικών οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ενδεχόμενες μεταφορές, αναπροσανατολισμούς και ανακατανομές των πόρων που σχετίζονται με το στρατιωτικό τομέα,

ΙΘ. διαπιστώνοντας ότι ο κοινός στόχος της αποκατάστασης του κατεστραμμένου οικοσυστήματος της γης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη το ερώτημα της δίκαιης εκμετάλλευσης των παγκοσμίων πόρων, και ότι στη συνάρτηση αυτή θα πρέπει να διευκολυνθεί η διεθνής τεχνική συνεργασία και να προωθηθεί η μεταφορά της κατάλληλης στρατιωτικής τεχνολογίας,

K. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις υπάρχουσες συμβάσεις, η στρατιωτική έρευνα αφορά επί του παρόντος τη χειραγώγηση του περιβάλλοντος για στρατιωτικούς σκοπούς όπως αποδεικνύεται για παράδειγμα με το σύστημα HAARP που έχει τη βάση του στην Αλάσκα,

KΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα που αποκτήθηκε στον τομέα της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς χρησιμεύει ως σωτήρια προειδοποίηση όσον αφορά το πώς το στρατιωτικό απόρρητο μπορεί να παρεμποδίσει την ορθή αξιολόγηση και επίβλεψη των τεχνολογιών τόσο πολιτικού όσο και στρατιωτικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι η διαφάνεια ούτως ει άλλως διακυβεύεται,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης του οικολογικού συστήματος και οι περιβαλλοντικές κρίσεις απαιτούν τον καθορισμό προτεραιοτήτων στις εθνικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων, και ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές καταστροφές,

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κοινή στρατηγική, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη του Αμστερνταμ, που να συνδυάζει τις πτυχές ΚΕΠΠΑ της πολιτικής της Ένωσης με τις πολιτικές της στους τομείς του εμπορίου, της παροχής βοήθειας, της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο για το διάστημα 2000 έως 2010, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ακόλουθα επιμέρους ζητήματα και οι μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις:

α) παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής και περιβαλλοντική υποβάθμιση; […]

3. αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο του στρατού στη δημοκρατική κοινωνία και το καθήκον του για την άμυνα της χώρας, όπως επίσης το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη και την επίτευξη της ειρήνης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην πρόληψη των περιβαλλοντικών καταστροφών;

4. θεωρεί ότι οι ατμοσφαιρικές και υπόγειες πυρηνικές δοκιμές έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ραδιενεργών καταλοίπων που διασκορπίζουν μεγάλες ποσότητες ραδιενεργού καισίου 137, στρόντιου 90 και άλλων καρκινογόνων ισοτόπων σ´ ολόκληρο τον πλανήτη και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο περιβάλλον και την υγεία στις περιοχές των δοκιμών […]

5. θεωρεί ότι πολλά μέρη της γης απειλούνται από την ανεξέλεγκτη, μη ασφαλή και ερασιτεχνική αποθήκευση και απόρριψη φορτίων των πυρηνικών υποβρυχίων και σκαφών επιφανείας καθώς και από τα πυρηνικά τους καύσιμα και τις διαρροές των πυρηνικών αντιδραστήρων και επομένως είναι πολύ πιθανό ευρείες περιοχές να αρχίσουν να ρυπαίνονται από ακτινοβολία;

6. θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί κατάλληλη λύση για την αντιμετώπιση των χημικών και συμβατικών όπλων τα οποία απορρίφθηκαν μετά και τους δύο παγκοσμίους πολέμους σε πολλά σημεία στις θάλασσες γύρω από την Ευρώπη ως εύκολη λύση για να απαλλαγούν οι χώρες από τα αποθέματα αυτά και ότι μέχρι σήμερα κανείς δεν γνωρίζει ποια θα μπορούσαν να είναι τα οικολογικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα για τα ψάρια και την παράκτια ζωή; […]

Χρησιμοποίηση των στρατιωτικών πόρων για το περιβάλλον

9. θεωρεί ότι οι πόροι που διατίθενται για την αποκατάσταση και την πρόληψη περαιτέρω ζημιών στο περιβάλλον δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων στο συγκεκριμένο τομέα; καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να ταχθούν υπέρ της χρησιμοποίησης των πόρων του στρατιωτικού τομέα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω:

α) της καθιέρωσης ειδικής κατάρτισης για τους στρατιώτες στον τομέα του περιβάλλοντος με στόχο τη θέσπιση ενός συντονισμένου ευρωπαϊκού σώματος στρατού για το περιβάλλον,

β) της καταγραφής των αναγκών προς το περιβάλλον και των στρατιωτικών πόρων που διατίθενται για τον εν λόγω στόχο, και της χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων πόρων στα εθνικά σχέδια για το περιβάλλον, […]

15. θεωρεί ότι οι περιβαλλοντικές στρατηγικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ελέγχου του παγκοσμίου περιβάλλοντος, αξιολόγηση στοιχείων που έχουν συλλεχθεί σχετικώς, συντονισμό των επιστημονικών εργασιών και διάδοση πληροφοριών, αλλά και εκμετάλλευση των σχετικών στοιχείων από τα εθνικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου για την παροχή μιας συνεχούς και αξιόπιστης εικόνας της κατάστασης του περιβάλλοντος;

Νομικές πτυχές των στρατιωτικών δραστηριοτήτων

26. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τη συμπερίληψη και τη ρύθμιση σε διεθνείς συμβάσεις των αποκαλούμενων “μη θανατηφόρων” όπλων και της ανάπτυξης νέων στρατηγικών για τα όπλα;

27. θεωρεί ότι το HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project), λόγω των εκτεταμένων επιπτώσεων στο περιβάλλον, αποτελεί θέμα παγκόσμιας ανησυχίας, και ζητεί την εξέταση των νομικών, οικολογικών και δεοντολογικών συνεπειών του από διεθνές ανεξάρτητο όργανο πριν κάθε περαιτέρω έρευνα και δοκιμή; εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την επανειλημμένη άρνηση της Κυβέρνησης των ΗΠΑ να στείλει εκπρόσωπο που θα δώσει κάποια στοιχεία στη δημόσια ακρόαση ή κάθε μεταγενέστερη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του σχετικά με τους κινδύνους για το περιβάλλον και τους πολίτες που συνδέονται με το πρόγραμμα HAARP το οποίο χρηματοδοτείται επί του παρόντος στην Αλάσκα,

28. ζητεί από την Ομάδα Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) να δεχθεί να εξετάσει τα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία που παρέχονται σε όλα τα υπάρχοντα ερευνητικά πορίσματα για το HAARP με σκοπό να αξιολογηθεί η ακριβής φύση κι ο βαθμός του κινδύνου που συνεπάγεται το HAARP τόσο για το τοπικό και γενικό περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία εν γένει

29. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Σουηδίας, Φινλανδίας, Νορβηγίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας, να εξετάσει τις επιπτώσεις του προγράμματος HAARP στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία για την αρκτική Ευρώπη και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο με τα πορίσματά της

30. ζητεί, ιδιαίτερα, τη σύναψη διεθνούς σύμβασης για την απαγόρευση σε παγκόσμια κλίμακα κάθε δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης, πολιτικού ή στρατιωτικού χαρακτήρα, η οποία αποσκοπεί στην εφαρμογή χημικών, ηλεκτρικών ηχητικών παλμικών ή άλλων λειτουργικών του ανθρώπινου εγκεφάλου στην ανάπτυξη όπλων τα οποία μπορεί να επιτρέπουν οποιασδήποτε μορφής χειραγώγηση ανθρώπινων όντων, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων

31. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη σύναψη διεθνών συνθηκών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από κάθε περιττή καταστροφή στην περίπτωση πολέμου;

32. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να ταχθούν υπέρ της καθιέρωσης διεθνών προτύπων επίσης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο ειρήνης; […]

(1) () EE C 183 της 17.7.95, σελ. 47, (Α4-0149/95)
(2) () EE C 141 της 13.5.96, σελ. 258, (Α4-0100/96)

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άμυνα κατά των περιβαλλοντικών απειλών

Η κατάσταση της ασφάλειας άλλαξε ριζικά μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Πριν από περίπου δέκα χρόνια το σιδηρούν παραπέτασμα χώριζε στη μέση μια πυρηνικά εξοπλισμένη Ευρώπη. Σήμερα η Ευρώπη ενώνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται συμπεριλαμβάνοντας τα πρώην κράτη του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Ο ψυχρός πόλεμος έχει τελειώσει, ενώ η πιθανότητα ενός μεγάλου πολέμου στην Ευρώπη δεν θεωρείται πλέον δυνατή. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται όμως νέες απειλές. Τα μεγάλα ρεύματα των προσφύγων, οι εθνοτικές διαμάχες, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα αποτελούν ορισμένα παραδείγματα για τις απειλές της ασφάλειας στις ημέρες μας. ¸εναν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο συνιστούν οι φυσικές καταστροφές και τα προβλήματα του περιβάλλοντος που προκαλούνται από την ίδια τη φύση αλλά και από την αλόγιστη εκμετάλλευση των πόρων της γης από τους ανθρώπους. […]

Σύγχρονες απειλές για την ασφάλεια

Η διεθνής συνείδηση για το μέγεθος των περιβαλλοντικών προβλημάτων αυξάνεται συνεχώς. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα από τις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ποιότητα των υδάτων (Μαρ ντελ Πλάτα), την απερήμωση (Ναϊρόμπι), το περιβάλλον και την ανάπτυξη (Ρίο Ντε Τζανέϊρο) και τις κλιματολογικές συνθήκες (Κυότο). Τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να επιφέρουν τεράστιες καταστροφές απειλώντας την ασφάλεια τόσο των ανθρώπων όσο και των ίδιων των κρατών. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικά τις διεθνείς σχέσεις των μεμονωμένων κρατών. Ο αέρας και το νερό δεν γνωρίζουν σύνορα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ενδεχόμενων ή ήδη υφιστάμενων περιβαλλοντικών απειλών είναι:

Περιορισμένοι υδάτινοι πόροι

Με την αύξηση του πληθυσμού της γης αυξάνονται επίσης και οι ανάγκες για καθαρό νερό. (6). […]

Αλλαγές του κλίματος 

(7)(8). […] Οι πρόσφυγες αυτοί υποφέρουν από κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε διαμάχες και βία. Οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες θα πρέπει να αναγνωρισθούν επίσημα. Απαιτείται δε ενισχυμένη διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων καθώς και μεγαλύτερη υποστήριξη για τις πληγείσες χώρες και τον πληθυσμό τους. […]

Συνέπειες του στρατιωτικού τομέα στο περιβάλλον σε καιρό πολέμου και σε καιρό ειρήνης 

Πολλές στρατιωτικές δραστηριότητες ευθύνονται για την εκτεταμένη καταστροφή του περιβάλλοντος στην κοινωνία. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου, τόσο εσκεμμένα όσο και αθέλητα. […]

Νάρκες 

Οι νάρκες προκαλούν τεράστιες καταστροφές στο περιβάλλον. […] (9) […]

“Μη θανατηφόρα” όπλα

 (10) Τα αποκαλούμενα μη θανατηφόρα όπλα δεν αποτελούν νέο τύπο όπλων, αλλά υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, όπως για παράδειγμα μηχανήματα εκτόξευσης νερού, πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα αέρια. Σήμερα έχουν αναπτυχθεί βέβαια όπλα προηγμένης τεχνολογίας τα οποία, εκτός από το γεγονός ότι μπορεί να επιφέρουν σημαντικές ζημιές και να οδηγήσουν σε αναπηρία ή θάνατο, ονομάζονται “μη θανατηφόρα”.

Οι τεχνολογίες για την καταστροφή τόσο του εχθρικού υλικού όσο και των ατόμων έχουν αναπτυχθεί σημαντικά. ένα παράδειγμα αποτελούν τα ακουστικά όπλα, τα οποία παράγουν τόνους χαμηλής συχνότητας που συγχαίουν και αποπροσανατολίζουν τα άτομα και μπορούν συνεπώς να εξουδετερώσουν τον εχθρό. Αλλα παραδείγματα είναι ο κολλώδης αφρός και τα εκτυφλωτικά λέϊζερ. Χημικές ουσίες που χρωματίζουν το νερό μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη γεωργία όσο και τον πληθυσμό. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να εξουδετερώσουν τα συστήματα δεδομένων, πλοήγησης και επικοινωνίας του εχθρού. Τα αποκαλούμενα μη θανατηφόρα όπλα μπορούν επίσης να τεθούν κατά της υποδομής και των αρχών ενός κράτους, να θέσουν εκτός λειτουργίας τα σιδηροδρομικά συστήματα ή να επιφέρουν χάος στο οικονομικό σύστημα μιας χώρας. Το κοινό στοιχείο των συγκεκριμένων όπλων είναι ότι αποσκοπούν στην καθυστέρηση, την παρεμπόδιση και την υπερνίκηση του ενδεχόμενου εχθρού σε “στρατηγικό επίπεδο”(11).

Το γεγονός ότι τα διάφορα αυτά οπλικά συστήματα φέρουν την ενιαία ονομασία “μη θανατηφόρα”, προκαλεί σύγχυση και οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα. Μέσω του χαρακτηρισμού “μη θανατηφόρα” αποσκοπείται το να καταστούν τα συγκεκριμένα όπλα πιο ανθρώπινα απ’ ότι τα συμβατικά – δεν υφίστανται όμως ανθρώπινα όπλα. Η χρησιμοποίηση κάθε είδους όπλου είναι στενά συνδεδεμένη με τον κίνδυνο της πρόκλησης ζημιάς ή και θανάτου, γεγονός που αποτελεί στόχο κάθε όπλου. Τα “μη θανατηφόρα” όπλα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρώτο στάδιο μιας διαμάχης και μπορούν να αποτελέσουν μάλιστα αίτιο διαμάχης. Η χρησιμοποίηση βίας από στρατιώτες ή και αστυνομικούς μπορεί να αυξηθεί από το γεγονός ότι τα όπλα δε φαίνονται τόσο επικίνδυνα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στο ότι τα συγκεκριμένα όπλα ενδεχομένως αυξάνουν τη χρησιμοποίηση βίας για την επίλυση των διαμαχών.

Στόχος των μη θανατηφόρων όπλων είναι η εξουδετέρωση του εχθρού χωρίς ταλαιπωρίες και θάνατο. Το ερώτημα όμως του πώς και εναντίον ποιού χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα όπλα είναι μια σημαντική πτυχή σε ότι αφορά τις συνέπειές τους. ένα όπλο που μπορεί να εξουδετερώσει ένα στρατιώτη, μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή και να επιφέρει το θάνατο σε ένα παιδί ή έναν ηλικιωμένο. Το από ποιά απόσταση και με τί πυροδοτείται το όπλο αποτελούν άλλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις επιπτώσεις τους. Ως σύγκριση μπορεί να αναφερθεί ότι τα συμβατικά όπλα προκαλούν θνησιμότητα “μόνο” 25% (12).

Τα αποκαλούμενα μη θανατηφόρα όπλα χρησιμοποιούνται ως αποτελεσματική βοήθεια στη μοντέρνα διεξαγωγή πολέμου, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό με τα συμβατικά όπλα. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν κατά τον πόλεμο του Κόλπου όπλα με ραδιοσυχνότητα για να εξουδετερώσουν το σύστημα ενέργειας του Ιράκ (13), αν και γνώριζαν τις συνέπειες των συγκεκριμένων όπλων για τον πληθυσμό. Τα μη θανατηφόρα όπλα δεν θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνονται υπόψη ανεξάρτητα από ένα θανατηφόρο σύστημα, αλλά περισσότερο ως στοιχεία του συστήματος αυτού. Η ανάπτυξη των μη θανατηφόρων όπλων αυξάνει τις δυνατότητες κατά τη διεξαγωγή πολέμου. Το αποτέλεσμα συνεπώς είναι η μεγαλύτερη χρησιμοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων και όχι το αντίθετο. Τα μη θανατηφόρα όπλα δεν οδηγούν απαραίτητα σε μη θανατηφόρες διαμάχες.

Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη όλο και διαφορετικών τύπων μη θανατηφόρων όπλων, αυξάνεται το ενδιαφέρον του στρατού, της αστυνομίας και της πολιτικής να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητά τους. Τα μη θανατηφόρα όπλα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο πολιτικής παρέμβασης και κυριαρχίας των κρατών του Βορρά επί αυτών του Νότου.

Δεν υφίσταται καμία αποτελεσματική νομοθεσία η οποία να ρυθμίζει τα μη θανατηφόρα όπλα. Μόνο ένας μικρός αριθμός των συγκεκριμένων όπλων και τεχνολογιών μπορεί να απαγορευθεί μέσω της ερμηνείας διαφόρων κανονισμών για τον έλεγχο των όπλων, όπως για παράδειγμα ο κολλώδης αφρός (ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στη Σομαλία και τη Βοσνία). Διάφοροι τύποι λέϊζερ (οι οποίοι προκαλούν τύφλωση) έχουν περιορισθεί στη σύμβαση για ορισμένα συμβατικά όπλα. Οι βιολογικές τοξικές ουσίες (όπως για παράδειγμα η σαλμονέλα και άλλα μικρόβια) έχουν απαγορευθεί μέσω της σύμβασης για τα βιολογικά όπλα. Πολλά από τα όπλα αυτά μπορούν να επιφέρουν σημαντικές συνέπειες στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα νέα όπλα που αναπτύσσονται συνεχώς. […]

Χημικά όπλα

Η δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των χημικών όπλων και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής στο Ιράκ οδήγησε σε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυσε την ανάγκη να εξευρεθούν οικολογικά αποδεκτές μέθοδοι για τον αφοπλισμό. […]

Πυρηνικά όπλα

Οι επιπτώσεις ενός πυρηνικού πολέμου για το περιβάλλον είναι τεράστιες. Ενδεχομένως οι συνδυασμένες συνέπειες των ραδιενεργών καταλοίπων σε μεγάλες περιοχές, η μείωση του στρώματος του όζοντος μέσω οξειδίων του αζώτου από πυρηνικές εκρήξεις και οι κλιματολογικές αλλαγές που θα προκληθούν από μεγάλες και διαρκείς φωτιές θα προκαλέσουν περιβαλλοντικές καταστροφές σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη. […] (14). Η συνθήκη του 1963 για την εν μέρει κατάργηση των δοκιμών μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΣΣΔ και του Ηνωμένου Βασιλείου απαγόρευσε τις πυρηνικές δοκιμές στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα και κάτω από την επιφάνεια του ύδατος, απέκλεισε δηλαδή όλες τις πυρηνικές δοκιμές εκτός από τις υπόγειες. Η Γαλλία έχει διεξάγει από το 1966 περισσότερες από 180 πυρηνικές δοκιμές στην ατόλλη της Μουρουρόα στον Ειρηνικό Ωκεανό με σημαντικές συνέπειες για το περιβάλλον (15)(17)(20)(21). […]

HAARP – ένα οπλικό σύστημα που επηρεάζει το κλίμα

Στις 5 Φεβρουαρίου 1998 η υποεπιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια και τον αφοπλισμό διεξήγαγε ακρόαση μεταξύ άλλων σχετικά με το HAARP. Αν και είχαν προσκληθεί εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, κανείς από αυτούς δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη ακρόαση. Η επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν απέστειλαν εκπρόσωπο ο οποίος θα μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να παραθέσει σχόλια για το υποβληθέν υλικό(22).

Το HAARP, ερευνητικό πρόγραμμα για την έρευνα της ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας (High Frequency Active Auroral Research Project) διεξάγεται από κοινού από την αμερικανική αεροπορία και το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του πανεπιστημίου της Αλάσκας στο Fairbanks. Αντίστοιχα πειράματα πραγματοποιούνται επίσης στη Νορβηγία, ενδεχομένως στην Ανταρκτική, καθώς και στην πρώην Σοβιετική Ένωση (23). Το HAARP αποτελεί ερευνητικό σχέδιο κατά το οποίο χρησιμοποιείται μια βασική επίγεια μονάδα και ένα δίκτυο με αντένες, όπου η κάθε μια διαθέτει το δικό της πομπό, και όπου τμήματα της ιονόσφαιρας θερμαίνονται με δυνατές ραδιοακτίνες(24). Η ενέργεια που δημιουργείται θερμαίνει ορισμένα τμήματα της ιονόσφαιρας, γεγονός που δημιουργεί τρύπες στην ιονόσφαιρα και παράγει τεχνικούς “φακούς”.

Το HAARP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς. Μέσω του χειρισμού των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών στην ατμόσφαιρα μπορούν να ελεγχθούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Εάν χρησιμοποιηθεί ως στρατιωτικό όπλο, το σύστημα αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον εχθρό. Το HAARP μπορεί να παράγει εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη ενέργεια σε μια συγκεκριμένη περιοχή από άλλες συμβατικές πηγές. Η ενέργεια μπορεί επίσης να διοχετευθεί προς ένα κινητό στόχο, π.χ. για την καταστροφή των εχθρικών πυραύλων.

Το σύστημα επιτρέπει επίσης την καλύτερη επικοινωνία με τα υποβρύχια και το χειρισμό των παγκοσμίων κλιματολογικών συνθηκών. Δυνατό είναι όμως επίσης και το αντίθετο, δηλαδή η διακοπή της επικοινωνίας. Κάποιος μπορεί με χειρισμούς της ιονόσφαιρας να διακόψει την παγκόσμια επικοινωνία, μεταδίδοντας όμως τη δικιά του. Μια περαιτέρω χρησιμοποίηση του συστήματος είναι η λήψη τομογραφιών της γης με ακτίνες Χ σε πολλά χιλιόμετρα βάθος για την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αλλά και υπογείων στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Αλλη χρησιμοποίηση του συστήματος HAARP είναι ως ραντάρ, το οποίο εξερευνεί τον ορίζοντα και εντοπίζει αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εντοπιστούν αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στην άλλη πλευρά της καμπύλης της γης.

Από τη δεκαετία του ’50 οι ΗΠΑ διεξάγουν εκρήξεις πυρηνικού υλικού στις ζώνες Van Allenω(25) για να ερευνήσουν τις συνέπειες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που προκαλούνται από τις πυρηνικές ανατινάξεις σε τέτοιο ύψος στις ραδιοεπικοινωνίες και τη λειτουργία των ραντάρ. Το γεγονός αυτό δημιούργησε νέες ζώνες μαγνητικής ακτινοβολίας οι οποίες κάλυψαν σχεδόν ολόκληρη τη γη. Τα ηλεκτρόνια κινήθηκαν σε μαγνητικές γραμμές πεδίου και παρήγαγαν ένα τεχνητό βόρειο σέλας πάνω από το Βόρειο Πόλο. Οι στρατιωτικές αυτές δοκιμές ενδέχεται να έχουν διασπάσει τις ζώνες Van Allen για μεγάλη χρονική περίοδο. Το μαγνητικό πεδίο της γης ενδέχεται να έχει επηρεαστεί σε πολλές περιοχές, γεγονός που θα εμποδίσει τις ραδιοεπικοινωνίες. Σύμφωνα με αμερικανούς ερευνητές, θα χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια για να επανέλθει στο φυσικό της η ζώνη Van Allen. Το HAARP μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες. Μπορεί επίσης να έχει σημαντικές συνέπειες για ολόκληρο το οικοσύστημα, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές της Ανταρκτικής.

Μια άλλη καταστρεπτική συνέπεια του HAARP είναι οι τρύπες στην ιονόσφαιρα που προκαλούνται από τα δυνατά ραδιοκύματα.

Η ιονόσφαιρα μας προστατεύει από την εισερχόμενη κοσμική ακτινοβολία. Υφίσταται βέβαια η ελπίδα του να αποκατασταθούν οι τρύπες, οι εμπειρίες όμως με την τροποποίηση του στρώματος του όζοντος δείχνουν σε μια άλλη κατεύθυνση. Συνεπώς οι μεγάλες τρύπες στην προστατευτική ιονόσφαιρα παραμένουν.

Το HAARP αποτελεί θέμα παγκόσμιας ανησυχίας λόγω των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, ενώ θα πρέπει να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου συστήματος σε σχέση με τους κινδύνους. Οι οικολογικές και ηθικές επιπτώσεις θα πρέπει να εξεταστούν, πριν πραγματοποιηθούν περαιτέρω ερευνητικές εργασίες. Το HAARP είναι ένα σχεδόν άγνωστο για το κοινό σχέδιο, γεγονός που θα πρέπει να αλλάξει.

Το HAARP συνδέεται με 50 χρόνια εντατικής διαστημικής έρευνας για στρατιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου “Πόλεμος των Αστρων”, για τον έλεγχο των άνω στρωμάτων της ατμόσφαιρας και των επικοινωνιών. Αυτή η μορφή έρευνας θα πρέπει να θεωρηθεί ως σοβαρή απειλή προς το περιβάλλον, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή. Ακόμα και σήμερα κανένας δεν γνωρίζει τις συνέπειες του HAARP. Το απόρρητο στη στρατιωτική έρευνα θα πρέπει να καταργηθεί. Θα πρέπει αντίθετα να προωθηθεί το δικαίωμα της κοινής γνώμης σε διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο των στρατιωτικών ερευνητικών σχεδίων και του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Μια σειρά διεθνών συνθηκών και συμβάσεων (όπως η σύμβαση για την απαγόρευση στρατιωτικής ή άλλης εχθρικής χρησιμοποίησης τεχνολογιών που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, η συνθήκη για την Ανταρκτική, η συνθήκη για τις θεμελιώδεις αρχές των δραστηριοτήτων των κρατών κατά την έρευνα του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου του φεγγαριού και άλλων ουρανίων σωμάτων, καθώς και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη νομοθεσία της θάλασσας) θέτουν το σύστημα HAARP σε αμφισβήτηση όχι μόνο από την ανθρώπινη και πολιτική πτυχή, αλλά και από νομικής απόψεως. Η συνθήκη για την Ανταρκτική ορίζει ότι η Ανταρκτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ειρηνευτικούς σκοπούς(26). Αυτό σημαίνει ότι το HAARP αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Όλες οι επιπτώσεις των νέων οπλικών συστημάτων θα πρέπει να εξετάζονται από ανεξάρτητους διεθνείς φορείς. Θα πρέπει επίσης να επιτευχθούν περαιτέρω διεθνείς συμφωνίες για την προστασία του περιβάλλοντος από την περιττή καταστροφή σε καιρό πολέμου.

Συνέπειες των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον

Όχι μόνο τα στρατιωτικά οπλικά συστήματα αλλά γενικότερα όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες έχουν, σε κάποια μορφή, σημαντικές συνέπειες για το περιβάλλον, ακόμα και οι ασκήσεις σε καιρό ειρήνης. Παρόλα αυτά, όταν συζητείται η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν αναφέρεται ποτέ ο ρόλος του στρατιωτικού τομέα γενικά, παρά μόνο ασκείται κριτική στις συνέπειες της αστικής κοινωνίας προς το περιβάλλον. Υφίστανται τουλάχιστον δύο εξηγήσεις για το γεγονός αυτό (27). Λόγω του απορρήτου, οι στρατιωτικές δραστηριότητες δεν μπορούν να συζητηθούν εύκολα και είναι πολύ δύσκολη η σύγκριση του μεγαλύτερου συμφέροντος μιας χώρας, δηλαδή της ασφάλειας και της άμυνας, απέναντι στον παράγοντα περιβάλλον. Το επιχείρημα όμως αυτό θεωρείται σήμερα πολύ αμφισβητούμενο, δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές και οι φυσικές καταστροφές αποτελούν σημαντικότατη απειλή για την ασφάλεια. 

[…] Ο στρατιωτικός τομέας ευθύνεται επίσης για τις εκπομπές διαφόρων αερίων που επηρεάζουν το κλίμα, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και για την καύση ορυκτών καυσίμων και την ελευθέρωση χλωροφθορανθράκων στο περιβάλλον, γεγονός που οδηγεί στην καταστροφή του στρώματος του όζοντος (28). Η κατανάλωση καυσίμων πτήσης αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών όξινων ουσιών, όπως οξείδια του αζώτου και οξείδιο του θείου. Οι στρατιωτικές δυνάμεις ευθύνονται για την κατανάλωση ενός πολύ μεγάλου μέρους καυσίμων πτήσης, καθώς και για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπομπών της αεροπλοΐας (29). Τα αεροπλάνα που πετούν σε μεγάλα ύψη και οι πύραυλοι έχουν ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, τόσο με την ηχορύπανση όσο και με τις εκπομπές των καυσίμων τους. Όλοι οι πύραυλοι που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες υδροχλωρικού οξέως στην ατμόσφαιρα, ενώ κάθε πτήση διαστημόπλοιου αποβάλλει περίπου 75 τόνους χλωρίου που καταστρέφει το στρώμα του όζοντος. Επίσης ο θόρυβος από τις στρατιωτικές ασκήσεις που χρησιμοποιούν πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο περιβάλλον. […](30)(31)(32) […]

Στρατηγικές για τη χρησιμοποίηση των στρατιωτικών πόρων για τους στόχους του περιβάλλοντος

Για την πρόληψη των περιβαλλοντικών κρίσεων απαιτείται υποδομή, οργάνωση και αυξανόμενοι πόροι.[…] (33) […]

Τεχνολογικοί πόροι στον στρατιωτικό τομέα

Οι στρατιωτικοί τομείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολούνται κυρίως με την έρευνα και την ανάπτυξη. Οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις δεν διαθέτουν μόνο μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά ο συγκεκριμένος τομέας έχει παραμείνει ως επί το πλείστον ανεπηρέαστος από περικοπές του προϋπολογισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά όπλα. Η εξέλιξη νέων προοδευτικών όπλων συνεχίζεται. Ο στρατιωτικός τομέας θα αποτελέσει ενδεχομένως τον κύριο καταναλωτή εξελιγμένης τεχνολογίας στο εγγύς μέλλον. […]

Οι στρατιωτικές δυνάμεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος – ένα παράδειγμα

Το Κοινοβούλιο της Σουηδίας αποφάσισε στις 13 Δεκεμβρίου 1996 να ενσωματώσει την προστασία του περιβάλλοντος στην αμυντική πολιτική της χώρας και να εκπαιδεύει μακροπρόθεσμα 10.000 κληρωτούς ανά έτος στον τομέα της αστικής άμυνας (34)(35)(36). […]

(1) () SIPRI Yearbook 1997, Appendix 6A. Tables of military expenditure και 6B. Tables of NATO military expenditure.
(2) () Charting potential uses of resources allocated to military activities for civilian endeavours to protect the environment, UN: A46/364, 1991, § 74.
(3) () (Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Καναδάς, Ινδονησία, ΗΠΑ, Ινδία, Κολομβία και Κογκό) International Freshwater Conflict: Issues and Prevention Strategies, Green Cross International 1997, σελ. 4.
(4) () Ίδια πηγή, σελ. 1.
(5) () Ίδια πηγή, σελ. 3.
(6) () Ειδική έκδοση του περιοδικού “Time” του Νοεμβρίου 1997, σελ. 18.
(7) () 25 δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα εκπέμπονται κάθε μέρα στην ατμόσφαιρα.
(8) () Climate Institute in Washington “Environmental Exodus: An Emergent Crisis in the Global Arena”.
(9) () Υφίστανται περίπου 100 εκατομμύρια νάρκες στα αποθέματα.
(10) () Στις 5 Φεβρουαρίου 1998 η υποεπιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια και τον αφοπλισμό διεξήγαγε δημόσια ακρόαση σχετικά με το HAARP και τα “μη θανατηφόρα” όπλα. Η παράγραφος αυτή βασίζεται στη συγκεκριμένη ακρόαση.
(11) () Τέτοια όπλα παράγονται π.χ. στις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και το Ισραήλ.
(12) () Dr Robin Coupland, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, εμπειρογνώμων κατά την ακρόαση.
(13) () Nonlethal technology and airpower, 1993. Air Command and Staff College research project.
(14) () Charting potential uses of resources allocated to military activities for civilian endeavours to protect the environment, UN: A46/364 1991 § 26.
(15) () The Impact of nuclear testing at Mururoa and Fangataufa, 1995.
(16) () Επιστημονικό περιοδικό New Scientist 1998.
(17) () Μεταξύ της 11ης και της 13ης Μαΐου 1998 η Ινδία διεξήγαγε πέντε πυρηνικές δοκιμές. Το Πακιστάν προέβη σε έξι πυρηνικές δοκιμές μεταξύ της 28ης και της 30ης Μαΐου 1998.
(18) () Plutonium, Deadly Gold of the Nuclear Age, IPPNW και IEER 1995, σελ. 65.
(19) () Το 18% των παγκόσμιων πυρηνικών αντιδραστήρων βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή, Bellona Report Volume 2: 1996 The Russian Northern Fleet, σελ. 10.
(20) () Atom declassified, 2 uppl. IPPNW Moskva 1996, σελ. 83.
(21) () Η εν λόγω πρόταση διατίθεται στο Internet: www.dfat.gov.au/dfat/cc/cchome.html.
(22) () Η παράγραφος αυτή βασίζεται σε πληροφορίες από την ακρόαση.
(23) () Dr. Nick Begich, εμπειρογνώμων κατά την ακρόαση.
(24) () Στην ιονόσφαιρα υφίστανται μεγάλα προστατευτικά μαγνητικά πεδία, γνωστά ως ζώνες Van Allen, οι οποίες συγκεντρώνουν φορτισμένα σωματίδια (πρωτόνια, ηλεκτρόνια και σωματίδια άλφα).
(25) () Το 1958 το ναυτικό των ΗΠΑ πυροδότησε τρεις βόμβες με σχάσιμο υλικό σε ύψος 480 χλμ. πάνω από το Νότιο Ατλαντικό. Το σχέδιο πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Αμυνας και την επιτροπή ατομικής ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το κωδικό όνομα “Project Argus”. Πηγή: Dr. Rosalie Bertell.
(26) () Αρθρο 1 της Συνθήκης για την Ανταρκτική.
(27) () Επίσημες εκθέσεις της Σουηδικής Κυβέρνησης SOU 1992: 104, σελ 54
(28) () Στρατιωτική άμυνα και περιβάλλον, τομεακή έκθεση 1995, σελ. 8
(29) () Μόνο οι σουηδικές στρατιωτικές δυνάμεις ελευθέρωσαν στο περιβάλλον μέσα σε ένα χρόνο 866.199 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα; ίδια έκθεση σελ. 60.
(30) () Εγχειρίδιο για το περιβάλλον και τις στρατιωτικές δυνάμεις.
(31) () Περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τον στρατιωτικό τομέα με την υποστήριξη της επιτροπής του ΝΑΤΟ για τις προκλήσεις της μοντέρνας κοινωνίας.
(32) () Η Ατζέντα 21 και η Διακήρυξη του Ρίο αποτελούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη η οποία διεξήχθη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992.
(33) () Charting potential uses of resources allocated to military activities fon civilian endeavours to protect the environment, UN: A46/364 1991.
(34) () Νομοσχέδιο 1995/96: 12 Ανανέωση της στρατιωτικής θητείας.
(35) () “Εκπαίδευση των στρατευόμενων στην υπηρεσία του περιβάλλοντος” και “Εκπαίδευση των στρατευόμενων για το περιβάλλον”, περιβαλλοντική μονάδα στο Borås.
(36) () Η πρόταση κατάρτισης λαμβάνει ως βάση το σύνταγμα στο Borås, μπορεί όμως να εφαρμοστεί και σε άλλες μονάδες.


 Παράρτημα 1

19 Μαΐου 1995

Β4-0551/95

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ της κ. Rehn Rouva, σχετικά με την πιθανή χρησιμοποίηση πόρων του στρατιωτικoύ τομέα για στρατηγικές στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως συμπεριλαμβάνεται κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής. […]

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

(άρθρο 147 του Κανονισμού)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος για την εφαρμογή στρατηγικών αξιοποίησης στρατιωτικών πόρων υπέρ του περιβάλλοντος (έκθεση της κ. Theorin)

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών

Συντάκτης γνωμοδότησης: ο κ. Karl-Erik Olsson

[…]

11. θεωρεί το σύστημα επέμβασης στην ιονόσφαιρα, HAARP, του στρατού των ΗΠΑ, που είναι τοποθετημένο στην Αλάσκα και αποτελεί τμήμα μόνο της ανάπτυξης και εγκατάστασης ηλεκτρομαγνητικού οπλισμού για εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, ως παράδειγμα της σοβαρότερης επερχόμενης στρατιωτικής απειλής για το παγκόσμιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι επεμβαίνει στο άκρως ευαίσθητο και δυναμικό σύστημα της βιόσφαιρας για στρατιωτικούς σκοπούς ενώ δεν είναι σαφείς όλες οι επιπτώσεις του, ζητεί δε από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ, τη Ρωσία και άλλα κράτη που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, προκειμένου αυτές να τερματιστούν και να συναφθεί παγκόσμια σύμβαση κατά των όπλων αυτού του τύπου.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την Έκθεση: europarl.europa.eu

Συμπεράσματα

Ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ βλέπουμε ότι:

  1. Οι Θεωρίες Συνωμοσίας βασίζονται πολλές φορές στο λαϊκό ρητό “Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά”
  2. Η άρνηση των χωρών που κλήθηκαν να συζητήσουν το θέμα του HAARP και σχετικών υπερόπλων καταδεικνύουν και την ενοχή τους – ΗΠΑ, Ρωσία, Νορβηγία κ.λ.π
  3. Το άρθρο του Michel Chossudovsky, Οπλοποίηση Καιρού, δεν είναι διήγημα αλλά ντοκουμέντο
  4. Επιβεβαιώνεται ο εκλιπών A. C. Griffith που είχε το θάρρος να μιλήσει για τον πραγματικό σκοπό των χημικών αεροψεκασμών και την ανάμειξη των ΗΠΑ και Ρωσίας.
  5. Δεν μπορεί ουδείς να μιλά για κλιματικές αλλαγές, από τη στιγμή που κυκλοφορούν στην παγκόσμια στρατιωτική πιάτσα τέτοια υπερόπλα
  6. Ποτέ δεν μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε με ακρίβεια και σιγουριά ποια ακραία φαινόμενα, σεισμοί, τσουνάμι και “αφυπνίσεις” ηφαιστείων είναι φυσικά ή τεχνητά ή ακόμα και αποτέλεσμα αντίδρασης.
  7. Εκτός από το περιβάλλον αυτά τα υπερόπλα -τα “μη θανατηφόρα”-  μπορούν να επέμβουν και στον άνθρωπο έμμεσα, στο νευρικό του σύστημα, άμεσα στην οικονομία του μετά από καιρικές καταστροφές.
  8. Ο όρος “μη θανατηφόρο όπλο”, δεν ισχύει στην περίπτωση του HAARP, διότι δεν ξέρουμε η παρατεταμένη ακτινοβολία που δεχόμαστε από αυτό κατά πόσο έχει συμβάλλει στις διάφορες ασθένειες. Επίσης πόσοι είναι οι θάνατοι που έχουν επέλθει από τα ακραία φαινόμενα εξ αιτίας του; Ο ΟΗΕ σε πρόσφατη μελέτη του αναφέρει ότι 600.000 άνθρωποι είνα τα θύματα των «φυσικών» καταστροφών. Αλήθεια, πόσες είναι οι φυσικές;
  9. Ο Μπρεζίνσκι δεν τα έβγαζε από το μυαλό του όταν έλεγε ότι παρά τις αντιρρήσεις κάποιων για την επέμβαση στο περιβάλλον, οι τεχνολογίες για έλεγχο των πληθυσμών έχουν δρομολογηθεί. Περιβάλλον και άνθρωπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Όπως χειραγωγείται ο καιρός, άλλο τόσο και ο λαός. Μην αναρωτιέστε άλλο γιατί δεν ξεσηκώνεται…

Between Two Ages 3

Ως εκ τούτου, καταγγέλλουμε την άρνηση των αξιωματούχων μας για δημόσια συζήτηση και παραδοχή των στρατιωτικών αυτών όπλων, που δεν είναι καν δικά μας, ανήκουν σε ξένα συμφέροντα και που επιτρέποντας τη λειτουργία τους στη χώρα μας καταργούν κάθε έννοια εθνικής μας κυριαρχίας.


διαβάστε ακόμα:

Χημικά & HAARP σε όλη την Ελλάδα – Στόχος το νευρικό σύστημα εκτός από τον καιρό

November 22nd, 2015

 

πρόσφατα από AllNewz αποκλειστικό

για αρχή σελίδας