Όταν στην Ε.Ε. μιλούσαν για το HAARP

Ό

Αν σε επίσημη ακρόαση της Ε.Ε. υπάρχουν δυο προγραμματισμένα θέματα προς συζήτηση, ένα που αφορά στα μη θανατηφόρα όπλα και το άλλο στο Πρόγραμμα HAARP, γιατί κάποιοι εξακολουθούν να το θεωρούν ως “θεωρία συνωμοσίας”;

The HAARP project

Tom SPENCER (EPP, UK), chair of the Foreign Affairs Committee, said that the United States had been invited to state its viewpoint on this matter to the hearing. Although the US had declined an initial invitation, Mr SPENCER reiterated his offer, saying that the Americans could send a representative to address the committee in future if they wished.
Ms Rosalie BERTELL, from Toronto (Canada), is one of the best-informed experts about HAARP (the High Frequency Active Auroral Research Programme), a programme which has been developed by the US military.
She described the background to HAARP. The ionosphere is a high-altitude layer of the atmosphere with particles which are highly charged with energy. If radiation is projected into the ionosphere, huge amounts of energy can be generated and used to annihilate a given region.
The HAARP project involves the manipulation of the earth’s ionosphere, whose natural role is to moderate energy transfer from the sun to the earth and is used as a missile trajectory and as a reflector for radio communication. The aim of HAARP is to control and manipulate the ionosphere so as to enable the manipulator to wipe out communications at will on a global scale, or to make them resilient in the event of a nuclear war.
It also enables communications to take place with submerged submarines and can, in theory, create geomagnetic pathways to guide particle beams which could then deposit large amounts of energy anywhere on the globe. In simpler terms, HAARP, with its power of intimidation, of delivery or denial of electrical energy on a global scale and its control of communications, is an element of a system which could control the global village in some frightening ways.
According to Dr Nick BEGICH, an expert from Alaska and author of one of the leading publications on the subject*, the HAARP programme would allow such concentrations of energy to be attained that an entire region of the planet could be deprived of water. Electromagnetic waves can cause earthquakes or tidal waves. Mr SPENCER pointed out that, under international conventions, any actions leading to climate change were prohibited.
Mr BEGICH said that in his eyes the project was purely and simply “Star Wars technology”. Moreover, it was a secret project, as the US Congress had refused to finance Star Wars. The USA, he claimed, had allocated 91 million dollars to the main programme, to which must be added the related programmes. Over the last 50 years, he said, certain levels of security had been developed which were protected from public scrutiny. State secrets were acceptable in themselves but if they involved such major repercussions for human beings and the environment they must be made public. In his view, the international community should be allowed to evaluate the risks of the HAARP programme.

Το πρόγραμμα HAARP

Ο Tom SPENCER πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (Ην. Βασίλειο) είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κληθεί να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό στην ακρόαση. Μολονότι οι ΗΠΑ αρνήθηκαν μια αρχική πρόσκληση, ο Spencer επανέλαβε την προσφορά του, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να στείλουν αντιπρόσωπο για να αντιμετωπίσει την επιτροπή στο μέλλον, αν ήθελαν.

Η κα Rosalie Bertell, από το Τορόντο (Καναδάς), είναι μια από τους πιο ενημερωμένους εμπειρογνώμονες σχετικά με το HAARP (High Frequency Active Auroral το Πρόγραμμα Έρευνας), ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

Περιέγραψε το υπόβαθρο για το HAARP. Η ιονόσφαιρα είναι ένα στρώμα υψηλού υψόμετρου της ατμόσφαιρας με σωματίδια ιδιαίτερα φορτισμένα με ενέργεια. Αν η ιονόσφαιρα δεχτεί κάποια ακτινοβολία, τεράστια ποσά ενέργειας που θα παραχθούν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εξολοθρεύσουν μια δεδομένη περιοχή.

Το πρόγραμμα HAARP αφορά και την χειραγώγηση της ιονόσφαιρας της γης, της οποίας ο φυσικός ρόλος είναι να μετριαστεί η μεταφορά ενέργειας από τον ήλιο στη γη και χρησιμοποιείται ως πύραυλος σε τροχιά και ως ανακλαστήρας για ασύρματη επικοινωνία. Ο στόχος του HAARP είναι να ελέγξει και να χειριστεί την ιονόσφαιρα έτσι ώστε να επιτρέψει την χειραγώγηση και καταστολή των επικοινωνιών κατά βούληση σε παγκόσμια κλίμακα, ή να τις καταστήσει ανθεκτικές σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Το HAARP, με τη δύναμη του εκφοβισμού παράδοσης ή άρνησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα έχει έτσι τον έλεγχο της επικοινωνίας, και είναι ένα σύστημα ελέγχου που θα μπορούσε να ελέγξει το παγκόσμιο χωριό με τρομακτικούς τρόπους.

Επίσης επιτρέπει την επικοινωνία με βυθισμένα υποβρύχια και μπορεί, θεωρητικά, να δημιουργήσει γεωμαγνητικά μονοπάτια για να καθοδηγήσει δέσμες σωματιδίων τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια, να καταθέσουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Με άλλα λόγια, το HAARP, με τη δύναμη του εκφοβισμού παράδοσης ή άρνησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα έχει τον έλεγχο της επικοινωνίας, είναι ένα σύστημα ελέγχου θα μπορούσε να ελέγξει το παγκόσμιο χωριό με τρομακτικούς τρόπους.

Σύμφωνα με τον Δρ Ν. Begich, – εμπειρογνώμονας από την Αλάσκα και ένας από τους κορυφαίους σε δημοσιεύματα για το θέμα του HAARP- τέτοιες συγκεντρώσεις ενέργειας θα μπορούσαν να κάνουν μια ολόκληρη περιοχή του πλανήτη μπορεί να στερηθεί του νερού. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να προκαλέσουν σεισμούς ή παλιρροιακά κύματα. Ο κ SPENCER επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, κάποια μέτρα που οδηγούν στην αλλαγή του κλίματος είναι απαγορευμένα.

Ο κ Begich είπε ότι στα μάτια του το έργο μοιάζει καθαρά και απλά ως «τεχνολογία του Star Wars”. Επιπλέον, ήταν ένα μυστικό σχέδιο, καθώς το Κογκρέσο των ΗΠΑ αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει τους Star Wars. Οι ΗΠΑ, ισχυρίστηκε, είχαν διαθέσει 91 εκατομμύρια δολάρια για το βασικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να προστεθεί στα προγράμματα που σχετίζονται. Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, είπε, κάποια επίπεδα ασφάλειας προστάτευαν τα προγράμματα από τον δημόσιο έλεγχο. Τα κρατικά μυστικά είναι ως ενός σημείου αποδεκτά από μόνα τους, αλλά αν εμπλέκονται και σημαντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τους ανθρώπους τότε θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Κατά την άποψή του, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επιτρέπεται να αξιολογεί τους κινδύνους του προγράμματος HAARP.

πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 09-02-98 europarl.europa.eu

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Έκθεση / 14 Ιανουαρίου 1998

κλικ στην εικόνα
κλικ στην εικόνα

πηγή: europarl.europa.eu

κλικ για μεγέθυνση
κλικ για μεγέθυνση

πηγή: europarl.europa.eu/

Άκρα του τάφου σιωπή στην Ε.Ε. πλέον βασιλεύει!

Έκτοτε άκρα του τάφου σιωπή στην Ε.Ε. Δυστυχώς το ίδιο και στο περιβάλλον, όπου έχει καταντήσει ο τάφος πολλών χιλιάδων θυμάτων ενός μυστικού καιρικού πολέμου, αλλά και οικονομικού μαζί, με εκατομμύρια οικολογικούς μετανάστες, φτώχεια και πείνα, αφού κλέβουν συνέχεια το νερό της από πριν ταλαίπωρης Αφρικής, σεισμούς και τσουνάμι με συνέπειες που θα μετρήσουν δεκαετίες στο περιβάλλον και στην παγκόσμια υγεία (Φουκουσίμα), ενεργοποιήσεις ηφαιστείων και συνεχή ψυχοτρονική επέμβαση στο νευρικό σύστημα των ανθρώπων.

Και άκρα του τάφου μας σιωπή, από τους ανθρώπους που έχουν ορκιστεί να προστατεύουν την εθνική κυριαρχία της χώρας τους και τους πολίτες, οι οποίοι σε δημόσιους διαλόγους δηλώνουν άγνοια του υπερόπλου HAARP, απαντάνε με τι γράφει το wiki (ότι είναι θεωρία συνωμοσίας) και μετά σε διαγράφουν κι από την ομάδα τους στο φέις ως “αναιδή” επειδή ζήτησες την προστασία τους, αλλά και τη συνεργασία τους και τους θύμισες το καθήκον τους.

Όλοι θα κριθούμε όμως κάποια στιγμή, είτε από Θεό είτε από ανθρώπους. Και σε αυτή την Κρίση, κανένα HAARP δεν θα είναι ικανό να προστατεύσει αυτούς που μπορούσαν να κάνουν κάτι και δεν το έπραξαν.

Η… “συνωμοσιολόγος” Αληκτώ σας…

© AllNewz

Σχετικά με την AllNewz

AllNewz

Υπεύθυνη σύνταξης - Γιάννα Μυράτ:
Μουσικός, συγγραφέας, αναλύτρια, ακτιβίστρια

Add comment

By AllNewz

Ακολουθήστε μας!

AllNewz – κύριο ιστολόγιο

Πρόσφατα στο ΝΕΑ AllNewz

Βρείτε μας στο facebook

Αθώωση της συντάκτριας της AllNewz για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”

Σύνταξη