Περί της Συντέλειας του Κόσμου

Π

Μια σύντομη συζήτηση με έναν ιερωμένο σήμερα με κάνει να γράψω αυτό το άρθρο που ήθελα από καιρό για τη Συντέλεια του Κόσμου.

Πολλές θεωρίες έχουν κατά καιρούς γραφτεί, από επιστήμονες ή θεολόγους που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα λόγια του Χριστού στους μαθητές του σχετικά με τη Συντέλεια του Κόσμου και τη Δεύτερη Παρουσία του.

Όμως, ο Χριστός μιλούσε πάντα με παραβολές κι αν κανείς πάρει όλον το λόγο του κατά λέξη ίσως και να μην κατανοήσει πλήρως, ίσως και καθόλου, τι ήθελε να πει.

Αλλά πως ξεκίνησε η σημερινή συζήτηση:

Είμαι σε ένα μάρκετ και ψωνίζω. Δίπλα μου μια μαυροφορεμένη μορφή ενός ψηλού και μεγαλόσωμου κληρικού κάνει το ίδιο. Τα βλέμματα μας κάποια στιγμή διασταυρώνονται.

«Η Συντέλεια του Κόσμου έχει αρχίσει» του λέω, χωρίς καμία απολύτως εισαγωγή και περιμένω αντίδραση. Μου απαντάει, αμέσως και χωρίς να δείχνει ξαφνιασμένος, λες και το περίμενε, «Όχι ακόμα».

«Η Συντέλεια του Κόσμου έχει αρχίσει», επαναλαμβάνω, «τι κάνετε εσείς γι’ αυτό;»

«Που το ξέρεις;» με ρωτάει ξαφνικά ανήσυχος.

«Ο καθένας έχει τον τρόπο του», απαντάω. «Έχει ήδη αρχίσει κι εσείς κάτι πρέπει να κάνετε γι’ αυτό. Νομίζετε ότι είναι κάτι που θα συμβεί εν μια νυκτί;»

«Ναι», μου λέει, «εν μια νυκτί, θα συμβεί, και θα σωθούν μόνο όσοι το επιθυμούν κι εμείς ενδιαφερόμαστε μόνο για το ποίμνιον» κι έκανε τα χέρια έτσι δείχνοντας ότι “το ποίμνιον” αφορά σε μικρή περιορισμένη ποσότητα ανθρώπων και όχι όλους.

Σοκαρίστηκα με την απάντηση τόσο πολύ, που αυθόρμητα απάντησα: «Τότε κι εσείς θα λογοδοτήσετε σε Εκείνον!»

Δεν είμαι άνθρωπος της εκκλησίας, είμαι όμως του Χριστού, από τη μέρα που θυμάμαι τον εαυτό μου και που στα 8 μου χρόνια είπα στη μητέρα μου, δεν θέλω να ξαναπάω εκκλησία γιατί ο Χριστός δεν είναι εκεί, είναι μέσα μου. Γι’ αυτό και δεν μπορώ να δεχτώ την κτητική σχέση και αποκλειστικότητα της κάθε χριστιανικής εκκλησίας έναντι του Χριστού. Ούτε ότι οι “εκλεκτοί” είναι μόνο τα μέλη της.

Τι είπε όμως ο Χριστός εκείνη τη μέρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια, γιατί τα ευαγγέλια τα έγραψαν άνθρωποι και πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί με ένα κόμμα ή μια τελεία να αλλοιώσει το αρχικό και αληθινό νόημα. Νομίζω, όμως, ότι το κατά Ματθαίο ίσως είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα:

1 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 2 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται. 3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν λέγοντες· Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. 5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. 7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· 8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. 11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς, 12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ – ὁ ἀναγινώσκων νοείτω – 16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, 17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. 19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ. 21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ’ οὐ μὴ γένηται. 22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός ἤ ὧδε, μὴ πιστεύσητε·

24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε· 27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.

29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.

32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· 33 οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. 36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μου μόνος. 37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 38 ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 40 τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἷς παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίεται·

41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μυλῶνι, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.

42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 43 Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; 46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν, 49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων, 50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, 51 καὶ διχοτομήσει αὐτὸν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

Αλλά πως ξεκίνησε η κουβέντα για τη συντέλεια του κόσμου με τους μαθητές του; Λίγο πριν τη σταύρωση του έγινε, όταν ήταν μαζί τους στο ναό κι εκείνοι του έδειξαν με θαυμασμό τα κτίρια του ναού – δηλαδή την υλική κατασκευή του οίκου του Θεού.

Και τότε ο Iησούς τους είπε: “Tα βλέπετε όλα αυτά; Σας βεβαιώνω πως δε θα μείνει εδώ πέτρα πάνω σε πέτρα που δε θα γκρεμιστεί”.

Κι εκείνοι τότε ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πότε και το πως. Εκείνος όμως είπε ότι πολλοί “θα έρθουν στο όνομα του που θα είναι ψευδοπροφήτες”. Και μίλησε για πολέμους και λιμούς και σεισμούς.

Να τα πάρουμε όλα αυτά κατά λέξη; Πολλοί ήδη ψευδοπροφήτες έχουν έρθει παριστάνοντας ότι είναι εκπρόσωποι του και πολλοί λιμοί και σεισμοί και πόλεμοι έχουν ήδη γίνει από τότε. Και μιλάει για τσουνάμι και μιλάει για τη μάνα που θα θηλάζει -αλίμονο σε αυτήν (ραδιενέργια – πυρηνικά)- κι αν είστε χαμηλά πηγαίνετε στα ψηλά (τσουνάμι) κλπ

Και ξαναρωτάω: Να τα πάρουμε όλα αυτά κατά λέξη; Γιατί αν ναι, τότε η επιτάχυνση όλων αυτών των φαινομένων, με τα χιλιάδες πουλιά να πέφτουν κατά καιρούς από τους ουρανούς, τα ψάρια να ξεβράζονται στις θάλασσες, την ανομία να απλώνεται και ν’ αποκτά δικαιώματα, τον φανατισμό να στρέφει έθνη εναντίον εθνών – τα τελευταία χρόνια πάνε κρεσέντο στις μέρες μας και… να οι επιδημίες και να τα καιρικά φαινόμενα: «Γιατί θα εμφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα παρουσιάσουν μεγάλα θαύματα και υπερφυσικά φαινόμενα, έτσι που να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και τους εκλεκτούς».

Αλλά, δεν είναι ο Θεός που φέρνει τη Συντέλεια του Κόσμου πίσω απ’ όλα αυτά! Να με συγχωρείτε, ούτε είναι αλλά, ούτε και λέει πουθενά ο Χριστός ότι ο Πατέρας θα τη δημιουργήσει! (ας είναι καλά το HAARP) Τι λέει; «Kι όσο για τη μέρα εκείνη και την ώρα, κανένας δεν την ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μονάχα ο Πατέρας μου».

Και μέχρι στιγμής, όπως αποδεικνύουν οι έρευνές μας, δεν είναι Θεϊκό το χέρι που κουνάει τη γη, σπέρνει Έμπολα, φανατίζει Ισλαμιστές, δημιουργεί τσουνάμι – το αντίθετο, είναι χέρι συγκεκριμένων ανθρώπων, που ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα, παγκόσμια κι οργανωμένη και σιωνιστική. Αντιγράφουν την «προφητεία»;

«Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα χάσει το φως του και τ’ άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις θα σαλευτούν». Κι αυτό το βλέπουμε, γιατί με τα τεχνητά νέφη κρύβουν όλο και περισσότερο τον ουρανό με τ’ άστρα και τον ήλιο μας, μέχρι και στους μαγνητικούς πόλους επεμβαίνουν και στις ηλιακές καταιγίδες και με το Cern κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει.

Άρα η Συντέλεια του Κόσμου έχει ήδη αρχίσει, πάει σιγά και σταθερά αλλά κρεσεντάρει, και ΔΕΝ είναι η επιλογή του Θεού, όπως παρομοιάζεται με την καταστροφή του Νώε. Η αδιαφορία των ανθρώπων, όμως, είναι ίδια με την περίπτωση εκείνη και σε αυτήν αναφέρεται ο Χριστός: «37Πάντως, ακριβώς όπως στις μέρες του Nώε, έτσι θα είναι κι όταν θα έρθει ο Γιος του Aνθρώπου. 38Όπως ήταν, δηλαδή, οι άνθρωποι τις μέρες εκείνες, πριν από τον κατακλυσμό: έτρωγαν κι έπιναν, παντρεύονταν και παντρεύανε ως την ημέρα που μπήκε ο Nώε στην κιβωτό, 39και δεν το πήραν είδηση μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους, έτσι θα είναι κι ο ερχομός του Γιου του Aνθρώπου. 40Tότε, δύο άνθρωποι θα βρίσκονται στο χωράφι, ο ένας απ’ αυτούς θα παραληφθεί κι ο άλλος θα εγκαταλειφθεί. 41Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μύλο, η μια θα παραληφθεί και η άλλη θα εγκαταλειφθεί. 

42»Nα αγρυπνείτε, λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Kύριός σας. 43Mα τούτο να έχετε υπόψη σας, ότι, αν ήξερε ο σπιτονοικοκύρης ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δε θ’ άφηνε να διαρρηχτεί το σπίτι του. 44 Γι’ αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Γιος του Aνθρώπου έρχεται σε ώρα που δεν το περιμένετε.»

Άρα όλα είναι ανοικτά και όλα παίζονται ανάλογα με το πως θα χειριστούν οι ίδιοι οι άνθρωποι την συντέλεια. Θα την αφήσουν να γίνει ή θα αντισταθούν στο όνομα του; Γιατί, όσοι είναι χριστιανοί λένε συνέχεια: «Ο Χριστός είναι η Αλήθεια». Άρα και όσοι είναι με την Αλήθεια, τότε είναι και με τον Χριστό, αυτοί είναι οι αληθινοί Χριστιανοί κι εκπρόσωποι της Αγάπης του και όχι αυτοί που βλέπουν τα αίσχη που γίνονται στις μέρες μας και δεν ενδιαφέρονται, ως Πόντιοι Πιλάτοι και συνεχίζουν τη ζωή τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ή περιμένουν την Συντέλεια για να επιβεβαιωθούν, να καταστραφούν όλοι άλλοι κι αυτοί να επιβιώσουν; Πολύ χριστιανικό δεν μου ακούγεται όλο αυτό…

Κι αν ο Χριστός μιλούσε αλληγορικά;

“Tα βλέπετε όλα αυτά; Σας βεβαιώνω πως δε θα μείνει εδώ πέτρα πάνω σε πέτρα που δε θα γκρεμιστεί”.

Κι αν ο Χριστός μιλούσε αλληγορικά κι εννοούσε ότι κάποτε θα γκρεμιστούν όλα αυτά ως ύλη; Ως ένα “Μάτριξ” που με την καταστροφή του αποκαλυφθεί ότι η ύλη είναι μια ψευδαίσθηση και η πραγματική υπόσταση είναι το Πνεύμα; Και -ω, ναι- σε πολλούς στις μέρες μας έχει αρχίσει ήδη αυτή η αποκάλυψη και η συνείδηση αυτή αυξάνει. Και αυτό ακριβώς είναι που τρομάζει τους παγκοσμιοποιητές και προσπαθούν να την αναχαιτίσουν με κάθε τρόπο, ακόμα και δημιουργώντας οι ίδιοι μια τεχνητή συντέλεια του κόσμου.

Αλλά όπως κι αν το πάρει κανείς, και το Μάτριξ να καταστραφεί, κερδισμένοι είναι αυτοί που «είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, που του ανάθεσε ο Kύριός του τη φροντίδα των δούλων του για να τους δίνει την τροφή τους στις κατάλληλες ώρες» και η τροφή είναι η Αλήθεια που πρέπει να ειπωθεί σε όλους, σε όλα τα έθνη κι όχι επιλεκτικά σε κάποιο κλειστό κλαμπ που αυτοπροσδιορίστηκε ως “εκλεκτοί” και “περιορισμένο ποίμνιο” – δεν είναι μασονία η Αλήθεια! Κι ίσως που πραγματικά νοιάζονται για την Αλήθεια και πως θα εξαπλωθεί, να εκπροσωπούν σε συλλογικό επίπεδο η Δεύτερη Παρουσία του!

Και μιλώντας πάντα αλληγορικά, η αναφορά στον κλέφτη που έρχεται νύχτα γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο κόσμος θα καταστραφεί “εν μια νυκτί”! Έλεος, Χριστιανοί! Δεν σκέπτεστε; Όταν ο μισός πλανήτης είναι νυχτωμένος, ο άλλος μισός τον ήλιο χαίρεται!

Τι μπορεί να πάθει κανείς όταν πάει για ψώνια στο μάρκετ…

Σχετικά με την AllNewz

AllNewz

Υπεύθυνη σύνταξης - Γιάννα Μυράτ:
Μουσικός, συγγραφέας, αναλύτρια, ακτιβίστρια

Add comment

By AllNewz

Ακολουθήστε μας!

AllNewz – κύριο ιστολόγιο

Πρόσφατα στο ΝΕΑ AllNewz

Βρείτε μας στο facebook

Αθώωση της συντάκτριας της AllNewz για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”

Σύνταξη